1121-0313 Chip 2.0mm


kysy

- Piirikomponentti (pystysuora)
- 2.0 mm

Hinta: kysy